Floriile – Isus așteptat la Ierusalim

„Paştele Iudeilor erau aproape. Şi mulţi oameni din ţinutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paşte ca să se curăţească.

Ei căutau pe Isus şi vorbeau unii cu alţii în Templu:” Ce credeţi? N-are să vină la praznic ?”

Iar preoţii cei mai de seamă şi Fariseii porunciseră că dacă va şti cineva unde este, să le dea de ştire ca să-L prindă.”

Ioan 11:55-57  

Isus era aşteptat la Ierusalim, în cetatea Salemului, cetatea Păcii, cetatea inimii noastre, cetatea inimii lui Dumnezeu Tatăl Său şi Tatăl nostru.

Isus, a cărui singură plăcere era să slujească pe Tatăl şi să împlinească cuvântul şi voia Lui, era aşteptat din veşnicie după planul pe care Dumnezeu Şi L-a făcut în Sine Însuşi; era aşteptat şi este aşteptat întotdeauna în inima Tatălui ca să împlinească în ascultare deplină, desăvârşit şi pentru veşnicie întreg planul lui Dumnezeu.

Din El, prin El şi pentru El sunt şi au fost făcute toate lucrurile.

Romani 11:36

Isus, singurul Fiu al Tatălui Ceresc, sămânţa femeii care va zdrobi capul şarpelui, El Jertfa plăcută lui Dumnezeu era aşteptat la Altarul ispăşirii, pe muntele Moria, în locul de împăcare a lui Dumnezeu cu oamenii, Golgota,locul ales de Dumnezeu pentru ispăşirea păcatelor noastre.

Dumnezeu i-a zis lui Avraam: ”Ia pe fiul tău, pe singur tău fiu pe care-l iubeşti, pe Isaac, du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” 

Geneza 22.2

Aceasta este arderea de tot necurmată care va fi adusă de urmaşii voştri la uşa Cortului întâlnirii, înaintea Domnului; acolo Mă voi întâlni cu voi şi îţi voi vorbi. Acolo Mă voi întâlni cu copiii lui Israel, şi locul acela va fi sfinţit de slava Mea.”

Exod 29:42,43

Pe cine preînchipuiau toate aceste jertfe? Pe Domnul Isus, Mielul de Jertfă al Tatălui, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a luat pe Singurul Său Fiu pe care-L iubea şi L-a dat pentru noi pe Crucea Golgotei, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Ioan 3:16

Isus, singurul vrednic în cer şi pe pământ să înţeleagă, să iubească şi să împlinească întreaga voie şi planul lui Dumnezeu, El Rădăcina lui David, era aşteptat să biruiască, să deschidă Cartea Vieţii şi cele şapte peceţi ale ei.

Apocalipsa 5:1-5.

Aşa era aşteptat Isus, Cuvântul lui Dumnezeu, în Ierusalimul cel ceresc, la tronul de domnie al Tatălui, în faţa miilor de îngeri, înaintea Cerului întreg şi a sufletelor care au crezut şi nădăjduit în venirea Lui ca Mântuitor după făgăduinţa făcută de Dumnezeu omului după căderea în păcat a lui Adam.

Isus era aşteptat în Ierusalim de Tatăl să împlinească adevărata Jertfă de Paşte împreună cu El. Pentru Domnul Isus şi pentru Dumnezeu Tatăl Paştele acesta nu mai era o sărbătoare simbolică, acum dreptatea lui Dumnezeu trebuia împlinită cu privire la plata păcatelor întregii omeniri, Isus era aşteptat la Ierusalim să-Şi aducă viaţa ca jertfă pentru păcat.

Paştele Iudeilor, Paştele celor ce se numesc Iudei “lăudat să fie Domnul”, a celor ce erau poporul credincios al lui Dumnezeu, rânduiţi să-L laude pe Dumnezeu, praznicul lor era aproape.

Paştele nostru este şi pentru noi astăzi aproape, şi pentru noi praznicul acesta va veni, însă cum îl aşteptăm noi, cum şi cu cine dorim noi să-l petrecem.

Mulţi oameni din ţinutul acela, mulţi iudei sau suit la Ierusalim înainte de Paşte ca să se curăţească, după rânduială.

Şi noi să ne suim la Ierusalimul inimii noastre şi să ne cercetăm viaţa, fiinţa întreagă în lumina Cuvântului lui Dumnezeu; să vedem cum arătăm noi în faţa dreptăţii şi sfinţeniei lui Dumnezeu, să mărturisim  Marelui Preot rânduit de Dumnezeu, să mărturisim Domnului nostru Isus Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, păcatele şi fărădelegile noastre; să ne curăţim şi să ne sfinţim prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin sângele Mielului de jertfă al Tatălui, să ne sfinţim prin Duhul Său cel Sfânt .

Iudeii căutau pe Isus şi vorbeau unii cu alţii în Templu: ”Ce credeţi ? N-are să vină la praznic ?”

Şi noi ne întrebăm astăzi ce soartă am fi avut noi, toată omenirea căzută sub robia păcatului şi a morţii prin amăgirea satanei, ce destin veşnic am avea noi dacă Isus nu ar fi venit ca Miel de Jertfă să ispăşească pe Crucea Golgotei vina păcatului nostru.

Ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul Isus nu ar fi venit şi în Ierusalimul nostru, dacă El nu ar fi dorit să vină şi să “locuiască în întuneric”, în întunericul din inima noastră, ce soartă am fi avut dacă Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu nu ar fi fost trimis pe pământ pentru noi, dacă Hristos Cuvântul mântuirii noastre nu ar fi pătruns în noi, dacă nu ar fi lucrat El mântuirea sufletelor noastre, dacă harul lui Dumnezeu nu ar fi lucrat prin credinţă şi darul pocăinţei sfinţirea sufletelor noastre prin sângele neprihănirii Lui ?

Să-I mulţumim veşnic Tatălui Ceresc  pentru harul şi îndurarea de care am avut parte ca să-L primim şi să-L urmăm pe Mântuitorul nostru Isus Hristos prin Duhul Său cel Sfânt.

Cum arată astăzi praznicul Paştelui în ochii lumii ce îşi spune creştină, al celor ce se numesc credincioşi? Oare Isus se va arăta? Oare are să vină Isus ?

Oare pentru mine, pentru fiecare dintre noi are să vină Isus la praznicul Paştelui ?

Să ne întrebăm fiecare…

Ajută-ne Doamne Dumnezeul nostru pe fiecare şi fă-ne parte de Paştele Domnului Isus, de stropirea cu sângele Mielului Tău de Jertfă,

Iudeii căutau pe Isus şi se întrebau unii pe alţii în Templu dacă El va veni la praznicul Paştelui. Noi, atunci când Îl căutăm pe Isus, unde Îl căutăm şi cu cine vorbim, unde căutăm pe Hristos Cuvântul lui Dumnezeu şi pe cine întrebăm despre El ?

Îl căutăm noi pe Hristos în Casa Lui care este Biserica cea Vie, şi întrebăm noi pe cei ce Îl cunosc, întrebăm noi pe Dumnezeu Tatăl nostru ca El să ni-L descopere prin har pe Fiul Său Cuvântul Adevărului, prin Duhul Sfânt ? Întrebăm şi-L căutăm noi pe Hristos Cuvântul printre cei ce-L cunosc, cei născuţi din nou din El prin Duhul Sfânt ?

Dacă vrem să-L cunoaştem şi să-L recunoaştem pe Isus, trebuie să-L căutăm în primul rînd în Scripturi, să cercetăm Scripturile căci acolo Tatăl ni-L descoperă pe Cel ce este Calea, Adevărul şi Viaţa noastră.

Isus era aşteptat în Ierusalim, El este aşteptat în inima noastră ca să-L înălţăm în viaţa noastră ca Împărat şi Dumnezeu, sau să-L osândim prin împotrivirea noastră faţă de Adevăr şi sfinţenia lui Dumnezeu.

Dumnezeu Tatăl aştepta ca Fiul Său să vină la Ierusalim,la Golgota, iudeii aşteptau pe Isus la praznicul Paştelor la Ierusalim, poporul aştepta sărbătoare şi nu pe Cel ce împlinea voia lui Dumnezeu pentru ei, preoţii cei mai de seamă şi cărturarii aşteptau şi ei pe Isus să-L prindă şi să-L ucidă.

Noi pentru ce Îl aşteptăm pe Isus, Cuvântul Adevărului în Ierusalimul inimii noastre? Ca să-L înălţăm în viaţa noastră ca să fie văzut şi cunoscut de toţi oamenii, sau să-L prindem, să-L legăm ca să nu mai poată lucra, să-L răstignim. Suntem noi slujitori ai Cuvântului, ai Evangheliei, sau vrăjmaşi Adevărului.

Mulţi Îl aşteptau pe Isus în Ierusalim, dar Maria, sora Martei şi a lui Lazăr din Betania, Îl aştepta pe Isus cu cel mai scump mir, cu lacrimile şi închinarea ei curată. Şi noi să facem la fel să-L aşteptăm pe Domnul Isus în inima noastră cu cea mai aleasă mireasmă, cu lacrimile pocăinţei noastre.

Paştele Iudeilor, Paştele lui Isus şi Paştele nostru, al întregii umanităţi, a adus cutremurul cel mare de pe Golgota, atunci când Isus a fost răstignit pentru iudei, pentru preoţii cei mai de seamă şi farisei, pentru noi, pentru toţi oamenii.

Pentru Isus praznicul Paştelor însemna patimile şi moartea Sa, pentru Tatăl însemna suferinţa împreună cu Fiul Său. Ce înseamnă pentru noi Paştele Domnului ?

Înseamnă pentru noi răstignirea firii noastre vechi, pământeşti, moartea noastră împreună cu Hristos?

Dacă cutremurul de pământ din Ziua Răstignirii Mielului lui Dumnezeu pe Golgota nu ne-a cutremurat şi pământul inimii noastre, atunci cu siguranţă cutremurul din Ziua “Leului din seminţia lui Iuda”, Ziua Judecăţii, o va face, dar atunci va fi prea târziu pentru mântuirea sufletelor noastre.

Doamne, Dumnezeu nostru, Te rugăm să ne binecuvântezi  şi să ne luminezi ochii inimii ca să pricepem care este nădejdea chemării Tale şi puterea Jertfei Fiului Tău. Amin.

Slăvit să fie Domnul !


 

 Acesta e Isus

 

 

Acesta e Isus:
– Un Miel fără de pată
cu inima de jar,
/o jertfă-ndestulată
pe cel mai sfânt altar./

Acesta e Isus!
Acesta e Isus!

Acesta e Isus:
– Un bob de grâu ce moare
sub brazda de pământ,
/din care-apoi răsare
un lan etern şi sfânt./

Acesta e Isus:
– Răscumpărare plină
a tot ce e pierdut,
/nădejde şi lumină
la cei ce L-au crezut./

Acesta e Isus:
– O Stâncă neclintită
în valuri şi furtuni
/şi-o Cale preasfinţită
spre-o eră de minuni./

 

Acesta e Isus:

– Izvor de imnuri sfinte

aprinse-n inimi noi,

/ce le-a deschis fierbinte

al harului şuvoi./

 

Acesta e Isus:

– Un dor şi o iubire

în care aşteptăm,

/să-L revedem ca Mire

şi-n slavă să zburăm./

 

Acesta e Isus:

– Un tot în sărbătoare,

ocean de bucurii,

/ce creşte tot mai mare

din veci spre veşnicii./

Din aceeasi categorie
error: Content is protected !!