Oameni și Mărturii

TEZAUR Oastea Domnului

Părintele Vasile Ouatu

Preot Vasile Ouatu
Adevarul, Calea si Viata

Spre citire fraţilor de la fronturile Oastei Domnului

 „Dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi“ (II Cor. 5, 17).

Prea iubiţii mei fraţi şi surori în Domnul Isus!

Mântuirea, darul cel mai preţios, ne este mult primejduită de vrăjmaşul diavol, care se războieşte cu noi la fiecare pas. Noi însă trebuie să fim înţelepţi şi să luptăm cu eroism, până la zdrobirea totală a lui Satan.

Viaţa toată este o luptă şi încă o luptă grea, dar trebuie să luptaţi, alipiţi tot mai mult de Domnul Isus.A lupta singuri, cu puterile voastre, este în zadar. A lupta împreună cu Isus, alipiţi puternic de El, înseamnă putere şi biruinţă.

Oastea Domnului a chemat şi cheamă sufletele la Isus şi numai la Isus. Ea pune toată stăruinţa, ca orice suflet să se oprească din drumul pe care a mers până acum şi să se întoarcă la Isus. Oastea Domnului roagă stăruitor şi îmbie pe orice suflet ca să se desprindă din lume şi să se apropie, cu iubire şi credinţă, de Domnul Isus. Oastea Domnului este un mănunchi de suflete care au găsit în Isus comoara preţioasă, mărgăritarul ceresc.

Oastea Domnului a găsit că Isus este „Adevărul“. Toţi cei hotărâţi pentru Domnul au găsit în acest „Adevăr“, care este Isus, mângâiere sufletelor lor, pace şi alinare. O! Cât n-ar da un suflet rătăcit pe‑ale vieţii căi să afle Adevărul vieţii, dar nu-L cunoaşte!…

O! Dar iată! Oastea Domnului cu atâta iubire ţi-L arată şi ţie, iubite frate şi scumpă soră, şi-L arată la toţi cei însetaţi după „Adevăr“. El este Isus!… Ai venit tu, dragul meu, la Isus?… Ai aflat tu în Isus „Ade­vărul“? Dacă, în adevăr, ai aflat pe Isus ca supremul „Adevăr“, atunci tu vei fi fericit şi Adevărul lui Dumnezeu este cu tine.

Iar de nu L-ai aflat, vino, dragul meu, chiar acum, la Isus. El te caută, te vrea şi te doreşte.

Oastea Domnului a mai găsit în Isus „Calea“ ce duce la Patria cerească. Cine n‑ar voi să ştie că drumul pe care merge îl duce în Ţara cerească, unde Isus împărăţeşte?… Ei bine, dragii mei, Oastea Domnului arată oricărui suflet doritor acest drum, această „Cale“ care este Isus. Pentru aceea strigă Oastea Domnului pe toate dru­murile: Veniţi la Isus, apropiaţi-vă de Isus, daţi-vă inima, sufletul şi tot ce aveţi lui Isus, căci El vă va duce sigur în Patria cerească, unde nu se află decât pace, bucurie şi fericire.

Oastea Domnului a mai înţeles că Isus este „Viaţa“, şi încă Viaţa veşnică, Via­ţa fericită.

O, iubiţii şi scumpii mei frăţiori! Cât aleargă lumea după fericire – şi fericire nu găseşte. Şi nu va găsi niciodată, cât o va căuta unde nu este…

Isus este fericirea – şi cine o caută la El, acela o găseşte. Lumea este nefericită pentru că tocmai unde este fericirea, acolo n‑o caută. Ea vrea fericire, dar fără Isus şi în afară de Isus. Ce înşelăciune şi ce orbire!

Veniţi, dragii mei, veniţi la Isus, că numai acolo este fericirea. N-o mai căutaţi aiurea, că n-o găsiţi. Vă osteniţi în zadar. Ascultaţi chemarea Oastei Domnului şi veniţi la Isus.

Dar va întreba cineva: Ce înseamnă să vii la Isus, că doar suntem creştini! Da, iubiţilor, după certificatul de botez şi eu ştiu că toţi suntem creştini. Dar după cele ce vedem în viaţa de toate zilele, după traiul vostru de fiecare clipă, mărturisiţi că sunteţi păgâni; pentru aceea este nevoie ca acum, chiar când auziţi chemarea lui Dumnezeu, să vă lăsaţi de toate relele şi să începeţi o viaţă nouă, curată şi sfântă, după voia lui Dumnezeu. Căci aţi auzit ce zice Scriptura: „Dacă este cineva în Hristos“, adică dacă este creştin, atunci „este o făptură nouă“. „Cele vechi“, adică zavistiile, certurile, dezbinările, lăcomia de avere, cuvintele porcoase, vorbele nechibzuite, glumele proas-te, curvia, necurăţia, patima, pofta rea, lăcomia, mânia, vrăjmăşia, răutatea, clevetirea, vorbele ruşinoase, minciuna, beţia, ma-lahia, sodomia, duhurile înşelătoare şi învăţăturile drăceşti, descântecele, vrăjitoria, făţărnicia, fariseismul, defăimarea, uciderea, închinarea la idoli, moda, obiceiurile şi deprinderile rele, înjurăturile, blestemele, dră-cuielile şi orice alte răutăţi „s-au dus“, nu mai sunt: „iată că toate lucrurile s‑au făcut noi“.

Şi, în locul tuturor acestor lucruri rele, răsare o floare nouă, ca o renaştere spirituală, asemănătoare altoiului. Este omul cel nou, născut din Duh şi Adevăr, este copilul lui Dumnezeu, adevăratul creştin, ostaş al Domnului Isus.

Dragii mei, nu mai întârziaţi! Isus vă cheamă la viaţa cea nouă, de ostaş al Împărăţiei cereşti. Aruncaţi de pe umerii voştri haina murdară a păcatului şi predaţi-vă inimile Domnului Isus. O clipă să nu mai întârziaţi. Chiar acum hotărâţi-vă pentru Domnul. Astăzi este ziua mântuirii, astăzi să vă încredinţaţi Domnului, cu tot ce aveţi. Aşa cum sunteţi, aşa cum vă aflaţi, veniţi la Domnul Isus. Nu mai este vreme de amânare. Isus a dat totul pentru voi, chiar însăşi viaţa Sa.

Iubiţii mei fraţi, fiţi înţelepţi! Luaţi încă de pe acum drept călăuzitor al vieţii voastre pe Domnul şi Mântuitorul nostru, pe Isus. Puneţi-L pe El la cârma vieţii voastre şi El vă va duce la biruinţă.

Cei ce nu cunosc pe Domnul cu adevărat zac în grea întunecime spirituală. Misiunea şi rolul nostru sunt ca şi pe ei să-i luminăm. Să luptăm, fiecare după puterile noastre, ca pe toţi să-i strângem în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Salvându-i pe ei, ne salvăm pe noi. Alipindu-i pe ei de Isus, ne alipim pe noi. Încălzindu-i pe ei pentru Domnul şi Evanghelie, să ne încălzim pe noi. Pentru aceea, la lucru, fraţilor! Câmpul este mare. Trebuie lucrători. Via este înţelenită şi acoperită de spini şi bălării. Puneţi‑vă cu toţii la lucru, să curăţim şi să înnoim ogorul lui Dumnezeu, care sunt sufletele fraţilor.

Fiecare să cucerească noi suflete pentru Domnul şi Evanghelia Sa. Dragostea să ne ţină una în Isus, încât nici o piedică şi nici o ameninţare, oricât de grea, să nu ne o-prească din drumul nostru.

Isus este ţinta şi Oastea ne este drumul ce duce la Isus.

Să luptăm înainte. Trecând peste orice greutăţi, să strigăm din tot sufletul: Înainte, fraţilor, înainte, la luptă, înainte, la biruinţă, înainte cu Isus Biruitorul, căci în El avem răscumpărare, prin Sângele Lui, iertarea păcatelor!

Amin.

Preot Vasile Ouatu din Foaia ’’Isus Biruitorul’’ 1936

 Preaiubiţilor, după cum totdea-una aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mân­tuirea voastră, cu cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu atât mai mult acum, în lipsa mea (Filip. 2, 12).

Aţintiţi-vă ochii la El şi numai la El!

Predica testamentară a Preotului Vasile Ouatu
la Adunarea Oastei de la Bârlad

Invitat de fraţii din Bârlad la adunarea din toamna anului 1936, Părintele Vasile, având graiul stins de boală, le-a trimis fraţilor spre citire testamentară predica de mai jos, foarte potrivită spre a se citi în adunările Oastei DOMNULUI.

Vor veni peste voi vremuri grele, poate chiar nespus de grele. Cu Isus însă vom birui totul !

Mult iubiţi fraţi şi scumpe surioare în ostăşia Domnului Isus Biruitorul !

„Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos“ – Filipeni 1:2.

Aş fi dorit din toată inima să fiu în mijlocul dumneavoastră, pentru că vă iu­besc cu o iubire sfântă şi doream fierbinte să vă văd şi, împreună, să ne bucurăm în Domnul.

O grea suferinţă însă m-a împiedicat să pot fi cu trupul alături de dumneavoastră. Voi, fraţii din Bârlad, vă aduceţi aminte că şi în august eram răguşit, acum suferinţa a crescut, sunt şi mai greu bolnav. Dar, dacă trupul îmi este lovit – şi încă greu – apoi duhul îmi este întărit. Prin această nouă suferinţă în trup, m-am alipit şi mai mult de Domnul Isus. Şi, prin El, mă consider alături de dumneavoastră şi cu dumneavoastră, în orice clipă şi cu atât mai mult acum, când sunteţi adunaţi fraţi şi surori din multe părţi.

Dragostea ce ne uneşte în Isus, strân­gându-ne în buchetul bine plăcut Domnului – al Oastei Domnului Isus Biruitorul – mă îndeamnă să vă am întotdeauna în rugăciunile mele. Şi nu numai pe dumneavoastră, ci pe toţi fraţii şi pe toate surorile din întreaga ţară; fiindcă noi, cei mulţi, alcătuim un trup în Oastea Domnului Isus Biruitorul.

Îngăduiţi-mi dar ca, atât în numele meu, cât şi în numele în veci preţuitului Parinte Iosif Trifa, să vă salut cu salutul ostăşesc, zicându-vă la toţi: Slăvit să fie Domnul Isus Biruitorul!

Iubiţi fraţi şi scumpe surioare în ostăşia Domnului Isus Biruitorul!

Scopul adunărilor noastre ostăşeşti, pe judeţe sau pe regiuni, este şi trebuie să fie ca, mai întâi, să ne putem vedea unii cu alţii, să ne cunoaştem unii cu alţii şi să ne bucurăm împreună, slăvind, prin toate ale noastre, pe Domnul Isus. Ca, oamenii în mijlocul cărora trăim, văzând viaţa noastră curată, sfântă şi neprihănită, să slăvească şi ei, pentru noi, pe Dumnezeu şi să se adauge cât mai multe suflete la turma copiilor lui Dumnezeu. Dragostea şi râvna noastră să-i cucerească pe toţi. Iar în al doilea rând, ca să ne împărtăşim unii altora bucuriile, dimpreună cu necazurile. Bucuriile, în ceea ce priveşte înaintarea şi creşterea noastră în Domnul. În ce măsură am progresat noi, fiecare în parte, în cunoaşterea lucrurilor ce vin de la Dumnezeu?

Adunările mari trebuie să fie un fel de examen al fiecarui copil al lui Dumnezeu, al fiecărui ostaş adevărat. Fiecare să se cerceteze pe sine şi să-şi dea un răspuns hotărât. Cu cât am înaintat eu în cunoaşterea Domnului Isus? – deoarece este un lucru hotărât că nu oricine vorbeşte de Isus este un cunoscător al Domnului Isus. Cu cât am înaintat eu în a cunoaşte şi, mai ales, în a iubi şi preţui Jertfa Domnului Isus?… Fiindcă cel mai mare dar din câte a facut  Dumnezeu omului este tocmai Jertfa Domnului Isus. Au creştinii în cap tot felul de lucruri, cunoştinţe, dar despre Jertfa Domnului Isus ştiu foarte puţin, dacă nu chiar nimic. Căci, în adevăr, iubiţilor, dacă am lua pe oricare din creştinii de rând şi l-am întreba: Ce ştii dumneata despre Jertfa Domnului Hristos? Ce-ai câştigat dumneata prin Jertfa Domnului Hristos? Ce legătură este între dumneata, cel ce-ţi zici creştin, şi Jertfa Domnului Hristos? – omul, zis creştin, va rămâne mut. El nu ştie nimic despre Jertfa Domnului Hristos. Din cauza aceasta, viaţa creştinilor de nume este moartă. Ei zac în mare întuneric spiritual, sunt orbi. Dar, slăvit să fie Domnul, pe noi, Oastea Domnului ne-a scos din această înspăimântatoare orbire şi ne-a adus la lumina Evangheliei.

Acum, prin Oastea Domnului, noi suntem în şcoala Duhului Sfânt şi la fiecare pas trebuie să ne controlăm, să ne cercetăm, spre a vedea în ce măsură am înaintat pe scara sfinţeniei şi a desăvârşirii. Din clipa în care L-am cunoscut pe Domnul şi sfânta Lui Jertfă, viaţa ni s-a transformat din temelie şi continuu alergăm spre ţintă, spre Isus – desăvârşirea noastră.

Aruncând de pe noi toată vechitura păcatelor ce odinioară ne robiseră, ne aţintim mereu ochii şi alergăm stăruitor la desăvârşire. Necontenit trebuie să ne supraveghem creş­terea cea duhovnicească, pentru ca nu cumva să cădem ori să alergăm greşit şi să pierdem premiul alergării.

Este ştiut că, în vremea noastră, mulţi dintre cei ce-şi zic credincioşi se poartă ca vrăjmaşi ai Crucii Domnului Hristos (Filipeni 3:18). Noi ştim, iubiţilor, că sfârşitul lor va fi pierzarea (Filipeni 3:19). Dar, în ceea ce ne priveşte pe noi, trebuie să fim plini de înţelepciune, dându-ne bine seama că nimeni şi nimic din cele ale lumii, să nu pună stăpânire pe noi. Patria şi cetăţenia noastră sunt în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mân­tuitor pe Domnul Isus Hristos (Filipeni 3:20).

Fiecare clipă din viaţa noastră să fie o înaintare, o urcare pe scara sfinţeniei, ce duce în ceruri. Adunările noastre ne oferă un minunat prilej ca fiecare să se examineze şi să-şi dea seama cum stă înaintea Domnului Isus. Este fiecare dintre noi un copil al lui Dumnezeu? Cunoaşte fiecare, lămurit, prin cine şi cum am căpătat înfierea? (Efeseni 1:5). Cum am devenit noi fii ai lui Dumnezeu?  – Prin Isus, dragii mei, şi anume prin Jertfa de pe Cruce, prin răstignirea lui Isus pe lemnul Crucii. Prin aceas­tă Jertfă, prin moartea şi învierea Domnului Isus, noi am căpătat de la Dumnezeu minunate daruri. Am căpatat mai întâi dreptul de a ne numi copii ai Celui Preaînalt (Ioan 1:12). Prin această minunată Jertfă am căpătat răscumpararea şi iertarea păcatelor (Efeseni 1:7). Şi tot prin aceasta am dobândit moştenirea împărăţiei cereşti (Efeseni 1:11; 2:6; 2:19).

Ah ! … Cât de mult ne-a iubit şi ne iubeşte pe noi Dumnezeu! (Ioan 3:16). Şi câte daruri şi câte făgăduinţe minunate ne-a dat El nouă prin Domnul Isus!

Şi totuşi creştinii ştiu atât de puţine despre Domnul şi Jertfa Sa, că, în adevăr, celui credincios îi vine să plângă de durere. Dar totuşi Dumnezeu încă ne iubeşte şi încă ne caută pe fiecare în parte, căci El a plătit scump, scump de tot, pentru fiecare dintre noi. A plătit cu viaţa Sa pe Cruce, deoarece la Dumnezeu un singur suflet  preţuieşte mai mult ca lumea toată.

Glasul Oastei Domnului, prin toata jertfa Părintelui Trifa, este şi el o mărturie a iubirii ce Dumnezeu ne-o poartă. Pentru că, în timp ce noi rătăceam cu toţii prin văile întunecoase ale păcatului, Isus, în iubirea Lui, a revărsat şi revarsă asupra noastră mana cea cerească a Oastei Domnului Isus Biruitorul, care ne strigă cu stăruinţă şi ne smulge din lume, alipindu-ne iarăşi de Isus şi sfânta Sa Jertfă.

Întocmai ca o ploaie răcoritoare a fost chemarea Oastei Domnului peste sufletele noastre uscate de vânturile secetoase ale plăcerilor acestui veac.

Oastea Domnului ne pune în adevarata lumină pe Isus şi Jertfa Golgotei. Cu timp şi fără timp, Oastea adună sufletele de pe căile păcatului şi le alipeşte de Isus.

Oastea Domnului, roagă pe tot sufletul să se ridice din păcatul nimicitor şi să se apropie de Isus cel răstignit, cu dragoste şi recunoştinţă, împăcându-se cu Dumnezeu Tatăl prin Isus şi Jertfa Sa.

Oastea lui Isus a întins şi întinde o mână de ajutor oricărui suflet dornic de a-L cunoaşte pe Domnul cu adevărat şi de a ajunge la mântuire.

Drumul Oastei este drumul sfinţilor şi al martirilor. De aceea, cine Oastea iubeşte pe Isus preţuieşte.

Cei ce încă n-au cunoscut Oastea au acum fericitul prilej să se predea chiar acum în mâinile Domnului, înrolându-se ca voluntari în această Armată Sfântă, de cucerire a Patriei cereşti, iar cei care sunteţi înrolaţi, înflăcăraţi-vă, dragii mei, aprindeţi-vă în voi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu şi luptaţi cu râvnă şi îndrazneală să cuceriţi sufletele celor care ne înconjoară.

Mergeţi înainte cu bărbăţie, fără a va teme de nimeni. Isus este cu noi şi El luptă pentru noi.

Aţintiţi-vă ochii la El şi numai la El !

† Preot ostaş al Domnului Vasile Ouatu

error: Content is protected !!