Voi zidi Ekklesia, Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui

Voi zidi Ekklesia, Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui

Matei 16:18


Ce este Ekklesia, adică, ce este viaţa trupului lui Hristos?

Într-un cuvânt, viaţa Bisericii, viaţa trupului lui Hristos este o viaţă bogată în adevăr, libertate, unitate şi dragoste în şi prin Duhul lui Dumnezeu în împărăţia lui Dumnezeu, în acel tărâm al păcii  dumnezeieşti, în bucurie şi adevărată sfinţenie, împreună cu Dumnezeu Fiul în DumnezeuTatăl.

Aceasta este viaţa prin Duhul lui Hristos realizată doar în Dumnezeu care stăpâneşte prin harul naşterii din nou, peste tărâmul sufletului, peste cugetul cel curăţit de Sângele Jertfei de pe Golgota, peste voinţa  supusă voii lui Hristos şi peste inima zdrobită şi sentimentele înflăcărate de dragostea din Dumnezeu.

Biserica cea vie, Ekklesia este zidită, diferitele sale mădulare sunt strânse şi puse împreună de Hristos Însuşi prin lucrarea Duhului Sfânt şi este acea adunare sfântă în care Îl aflăm pe Mântuitorul şi Domnul nostru Isus Hristos care S-a Răstignit pentru noi, adunare în care suntem aşezaţi de Mâna Domnului nostru şi pe care nu o putem părăsi  decât cu riscul de a întoarce spatele poruncii lui Dumnezeu.

“Ekklesia” este adunarea celor chemaţi la Hristos, adunare de suflete în care rodeşte Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Adevărului, adunarea fiilor şi robilor de bună voie care-L slujesc în adunare, înaintea poporului şi pentru veşnicie în toată împărăţia Sa; adunarea celor care-L urmează şi-L vor urma pe Isus Regele Cel Mare oriunde va merge El”.

“Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţescă, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte…Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.” Faptele Apostolilor 2:42-44,47

Primii creştini se strângeau în casele lor de adunare unde era părtăşie adevărată, ei stăruiau în învăţătura apostolilor, adică în cercetarea Scripturii, a Cuvântului lui Dumnezeu, stăruiau în rugăciune şi în frângerea pâinii, adică în jurul Jertfei Mântuitorului Hristos. Această părtăşie prin lucrarea Duhului Sfânt a schimbat pe ucenici, ne schimbă pe noi şi a schimbat şi schimbă şi astăzi lumea, prin viaţa nouă din Dumnezeu pe care El a pus-o în noi prin harul credinţei şi al pocăinţei, pe care le-am primit la picioarele lui Isus Cel Răstignit.

Biblia în Vechiul şi în Noul Testament vorbeşte despre dorinţa lui Dumnezeu de a se descoperi omului pe care îl iubeşte atât de mult, despre dorinţa Lui de a reface părtăşia pierdută cu omul căzut în robia păcatului, în grădina Edenului prin neascultarea lui Adam. Dumnezeu doreşte să ne elibereze, să se descopere în toată frumuseţea Sa fiecărui om, doreşte să fie “scutul şi răsplata noastră cea foarte mare.”El doreşte să privescă în ochii fiecărui credincios, El vrea să mângâie şi să fie descoperit prin credinţă şi iubire, prin pogorârea Duhului Sfânt peste fiecare din noi şi în fiecare din noi, El doreşte să locuiască împreună cu noi  într-o părtăşie, într-o dragoste personală, căci Dumnezeu nostru, Cel ce ne-a mântuit este Dragoste.

“Voi pune Legea Mea, pe Fiul Meu Isus Hristos-Cuvântul Meu, înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele, sau pe fratele său, zicând:”Cunoaşte pe Domnul!” Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”

Ieremia 31:33,34

“Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi din tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.”

Ioan 16:13,14

Noul Testament ne descoperă un Dumnezeu viu şi lucrător prin Duhul Său Cel Sfânt. Dumnezeu lucrează şi astăzi prin oameni, Evanghelia este răspândită pâna la marginile pământului de Duhul Sfânt prin robii Săi, dar mântuirea noastră, descoperirea lui Dumnezeu în viaţa noastră este lucrarea harului lui Dumnezeu, ea nu este condiţionată de mijlocirea sau voinţa vreunui om.

Nimeni, nici un om sau făptură îngerească, nu ne poate “lega” sau “dezlega” mântuirea noastră sau descoperirea Fiului lui Dumnezeu în viaţa noastră, doar noi putem împiedica lucrarea harului prin respingerea lui Dumnezeu, prin neascultare de Cuvântul Său, prin necredinţa în Jertfa Mântuitoare a Fiului Său, prin hula împotriva Duhului Sfânt.

În adunarea copiilor lui Dumnezeu, se vede viaţa trupului lui Hristos, între fiecare suflet din adunare şi Mântuitorul  său nu mai este loc pentru nimeni, căci dragostea lui Hristos ne-a strâns în braţele Sale şi ne-a dus în inima Lui, Sângele Lui şi numai al Lui ne-a mântuit şi ne-a unit pe toţi la picioarele Lui.

În adunarea lui Dumnezeu, Ekklesia, fiecare suflet viu, născut din nou prin Duhul Sfânt, are şi aduce o învăţătură din Scriptură, o cântare duhovnicească de laudă, un sfat duhovnicesc, o rugăciune de mulţumire, o lacrimă , o mângâiere pentru fraţi, o descoperire, o revelaţie din Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, iar toate se fac spre zidirea noastră sufletească.

1 Corinteni 14:26

În adunarea vie a copiilor lui Dumnezeu se vede rodirea Duhului Sfânt, acolo lucrează dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.

Sarcina robilor lui Dumnezeu, a celor ce au răspunderea să privegheze asupra adunărilor, este de a vesti  Adevărul curat  oamenilor prin Duhul lui Dumnezeu, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în ei.

Romani 8:9

Sarcina robilor lui Dumnezeu este să-L mărturisească pe Hristos, să mijlocească în rugăciune pentru fraţii lor şi pentru toţi oamenii, să-L slujească şi să-şi slujească semenii ca împreună cu El  să facă  să strălucească şi pe faţa lor Hristos în toată frumuseţea Lui.

“Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos…Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care  Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.

1Petru2:5,9

 În Noul Testament, în noul Legământ, Ekklesia, trupul lui Hristos, fiecare credincios, urmaş al Domnului Isus Hristos este  preot şi  împărat, dator înaintea lui Dumnezeu să aducă jertfe duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

 Dumnezeu este Duh, iar cei ce-L slăvesc trebuie să o facă in Duh şi în Adevăr.

Iacov 4:24

Adevăraţii închinători , Biserica cea vie, sunt închinătorii prin Duhul Sfânt şi Adevărul Scripturii, sunt închinătorii care înalţă, proslăvesc Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa lor, prin pocăinţă, căci Duhul Sfânt nu este dat decât celui ce proslăveşte, înalţă, Cuvântul poruncilor lui Dumnezeu în propria viaţă.

Dacă cineva “slujeşte”  după înţelepciunea lui, după preferinţele sale în loc să facă toate lucrurile supunându-se lui Dumnezeu, acela slujeşte eului său şi nu Dumnezeului Scripturii, Dumnezeului Cel Sfânt şi Viu în vecii vecilor.

Dar multe biserici nu văd nimic greşit în atragerea şi implicarea în “slujire” a celor care preferă să “slujească” pornirilor şi dorinţelor lor, care dau învăţături amestecate, pe placul lor şi al norodului.

Dar aceasta nu este altceva decât o imitaţie falsă a slujirii lui Dumnezeu în duh, o umblare după “voia minţii omului”  dar nici una din acestea nu este slujirea duhovnicească supusă şi plăcută lui  Dumnezeu, bazată pe călăuzirea continuă a Duhului Sfânt.

Ekklesia, Biserica cea vie, totuşi  există şi răzbate prin harul Domnului, prin ceaţa acestor veacuri şi a  învăţăturilor înşelătoare. Iar Dumnezeu a permis acest amestec pentru că neghina este încă împreună cu grâul – iar smulgerea neghinei ar însemna smulgerea grâului. Dar, cum ne apropiem de sfârşitul vremurilor, îngerii vor fi trimişi să smulgă neghina înainte, pentru ca să poată să fie cules apoi grâul.

Dumnezeu nu va mai tolera acest amestec şi îi cheamă pe toţi aceia ce sunt din Ekklesia, Mireasa Sa, să fie grâu dacă nu vor să fie smulşi ca neghina.

În istoria ţărilor comuniste, bisericilor li s-a permis să fie deschise şi functionale, tot ceea ce trebuia să facă “pastorul sau preotul” era să predice şi linia partidului. Dacă n-ar fi facut-o ar fi fost înlăturaţi şi înlocuiţi cu altcineva.

De aceea adevărata Ekklesia a fost nevoită să se ascundă. În Rusia, şi în toate ţările comuniste, se ştia că multi pastori şi preoţi erau informatori şi agenţi ai securităţii. De ce am crede ca va fi altfel în zilele antihristului pentru care Hitler, Stalin îi erau simple umbre, concurenţi ambiţioşi la titlul de conducător al lumii?

Domnul Isus şi apostolul Pavel au profeţit clar despre căderea multora din credinţă în vremile din urmă, iar din credinţă nu pot cădea decât cei ce au fost credincioşi, nu din lume, din cei necredincioşi.

“Atunci mulţi vor cădea , se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urî unii pe alţii. Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi , şi vor înşela pe mulţi. Şi din pricina înmulţirii fărădelegii dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. Evanghelia acesta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujescă de mărturie tuturor neamurilor.”

Matei 24:10-13

“Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci sfârşitul nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai pe sus de orice se numeşte”Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.”

2 Tesaloniceni 2:3,4

 În vremurile care urmează nu va mai fi nevoie să-ţi părăseşti biserica pentru a cădea din credinţă, şi va deveni din ce în ce mai greu, dacă nu imposibil, ca să fie găsită credinţa adevărată.

În aceste profeţii se arată, de asemenea, că mulţi îi vor ucide pe adevăraţii credincioşi ai lui Isus crezând că astfel fac lucrarea Domnului, este adevărat, de asemenea, că marii preoţi şi cărturarii din acele timpuri L-au răstignit pe Domnul Isus Hristos, şi tot ei i-au persecutat întotdeauna pe profeţii şi pe slujitorii trimişi ai  Domnului.

Luca 11:49-51

Viitoarea guvernare globală a antihristului va fi sursa  multor persecuţii împotriva sfinţilor martori ai lui Isus Hristos – Daniel 7:21,25. Liderii religioşi şi acoliţii lor, fanaticii religiei fără Hristos, cozile lor de topor, vor fi cei mai vehemenţi persecutori ai adevăraţilor credincioşi.

Sfârşitul vremurilor este un timp de alegere, de cernere, de separare – pe cei buni de cei răi .

“Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni.”

Matei 13:49

Acei ce vor fi găsiţi  drepţi, îndreptăţiţi prin Jertfa Fiului lui Dumnezeu, Isus Mesia,  vor străluci ca Soarele lor în Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu.

Acei ce sunt răi, ce nu au crezut în Jertfa mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, vor fi văzuţi ca atare – ei vor fi, până la urmă izgoniţi în întuneric, acolo unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Acum este timpul pentru noi să-L alegem pe Isus Biruitorul !

Acum este timpul să ne alegem ca Maria Magdalena partea cea bună care nu ni se va lua, locul nostru de scăpare de la picioarele lui Isus Cel Răstignit !

Slăvit să fie Domnul Isus, Mirele nostru! 


 

Când va începe nunta noastră

 

 

Când va începe nunta noastră

în Dimineaţa-Fără-Nori;

când va începe nunta noastră

întreaga-ntindere albastră

va fi lumină şi splendori. (bis)

 

Când faţa Ta strălucitoare ,

Isus iubit, se va ivi;

de faţa Ta strălucitoare

păli-vor lună, stele, soare,

Lumina Ta le-a copleşi. (bis)

 

Păli-va orice frumuseţe

şi-orice puteri vor fi apus

păli-va orice frumuseţe

că slava sfintei Tale Feţe

va umple tot, atunci, Isus. (bis)

 

Ai cerului străjeri vor stinge,

toţi sorii-aprinşi din ziua-ntâi,

ai cerului străjeri vor stinge

că strălucirea Ta va-ncinge,

şi slăvi, şi-adâncuri în văpăi. (bis)

 

…Dar noi, înveşmântaţi în soare

uimiţi de Ceasul cel Slăvit,

…dar noi, înveşmântaţi în soare

cântând Ţi-om pune la picioare

cununa harului primit. (bis)

 

O, bucuriile-ntâlnirii!…

ce inimi, Doamne, vom avea…

o, bucuriile-ntâlnirii!…

ca strălucirea fericirii

s-o poată-ntreagă-atunci purta? (bis)

 

O, vino, Zi mult aşteptată,

când vom pluti strălucitori!

o, vino, Zi mult aşteptată,

spre Nunta noastră minunată

din Dimineaţa-Fără-Nori! (bis)

Din aceeasi categorie
error: Content is protected !!