Numele în care venim la Tatăl

 ’’ Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.’’
Ioan 14.14

Ce mult cuprinde această făgăduinţă! Şi orice lucru, oricare ar fi,fie mic cât un grăunte de muştar, fie mare cât un Munte, toate nevoile noastre sunt cuprinse în această făgăduinţă,căci Domnul Isus ne asigură căci ce e cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeul ale cărui îndurări nu s-au sfârşit.

Mergi dar, suflete al meu, liber şi cu îndrăzneală la Tronul Harului şi deschide-ţi gura larg, căci ea va fi umplută după voia lui Dumnezeu prin Duhul Său Sfânt,numai cere cu credinţă dintr-o inimă curată în Numele mai presus de orice nume,ce ni s-a dat sub soare,Isus-făgăduinţa şi răsplata lui Dumnezeu pentru noi.

Ce făgăduinţă înţeleaptă! Noi trebuie să cerem totdeauna în Numele lui Isus,în care Tatăl  Ceresc şi Dumnezeul nostru Îşi găseşte toată plăcerea.Luca 3.22. Dacă acest lucru ne dă nouă îndrăzneală, Lui îi aduce cinste şi slavă. Este un ajutor pe care El ni-l dă necurmat cu dragoste şi bucurie,căci el Păstorul nostru,ne spune:’’V-am purtat pe umeri şi vreau să vă mai port.’’

Sunt unele împrejurări când orice ajutor ni se pare refuzat, chiar cel care se bazează pe legătura noastră cu Dumnezeu,pe pocăinţa noastră sau pe experienţa pe care am avut-o pe cale cu harul Său, care ne-a ajutat mereu,dar El ne îndeamnă: stăruiţi în rugăciune cu îndelungă răbdare!

Ce îndemn plin de putere şi adevăr ! Noi nu putem să aducem înaintea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt nici o cerere pe care Domnul Isus Hristos să nu poată să-Şi pună mâna şi aprobarea Lui. Nu trebuie să  îndrăznim niciodată să ne slujim de Numele Mântuitorului nostru pentru o cerere egoistă sau după plăcerea noastră.

Nu putem să ne folosim de acest Nume,Singurul Nume care ni s-a dat sub cer, decât pentru rugăciuni pe care le-ar face El însuşi dacă ar fi în locul nostru,căci’’ El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El.’’Coloseni 1.17.

Este un mare har să fim îndreptăţiţi chiar de Domnul Isus,căci ’’este un singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni:Omul Isus Hristos,care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi’’-1Timotei 2.5,6-de aceea să cerem în Numele Lui, căci aceasta este însăşi ruga Sa.

Preţul de răscumpărare dat pentru toţi oamenii este Jertfa lui Isus Cel Răstignit de pe Golgota,iar prin puterea acestei Singure Jertfe suntem noi răscumpăraţi pentru totdeauna pentru Dumnezeu.El,Isus, Mielul fără cusur al  lui Dumnezeu a săvârşit pentru noi plata păcatelor şi fărădelegilor noastre şi prin Sângele Lui suntem sfinţiţi şi plăcuţi Tatălui Ceresc.

De aceea se cuvine să ne închinăm Tatălui numai în Numele lui Isus,căci numai El a fost vrednic să săvârşească mântuirea noastră,El este singura Jertfă fără cusur pe care a cerut-o şi a primit-o Tatăl Ceresc-’’Să ia o parte bărbătească fără cusur pentru ca jertfa să fie primită.Să nu aduceţi nici una care să aibă cusur,căci nu ar fi primită.’’-Levetic 22.19,20.

Să nu uităm căci nici un alt om,nici un înger al lui Dumnezeu,nici o altă făptură din cer sau de pe pământ nu s-a găsit ca să împlinească dreptatea lui Dumnezeu pentru noi,oamenii:’’Şi nu se găsea nimeni,nici în cer nici pe pământ,nici sub pământ,care să poată deschidă cartea,nici să se uite în ea.Şi am plâns mult pentru că nimeni nu se găsise vrednic.’’ Apocalipsa 5.3,4

’’Singur Tu Doamne Isuse şi Dumnezeul nostru eşti vrednic să primeşti slava cinstea şi puterea,căci tu ai făcuttoate lucrurile şi prin voia ta stau în fiinţă şi au fost făcute !’’Apocalipsa 5.11

Dar dragostea,evlavia şi închinarea pe care noi o avem pentru El, ne împiedică să punem Numele Său,Jertfa Sa,vrednicia Sa acolo unde înţelegem că El nu l-ar pune,deopotrivă cu numele vreunui om, chiar sfânt sau făptură îngerească,căci se cuvine să ne închinăm numai lui Dumnezeu,astfel suntem păstrători ai mărturiei lui Isus.-Apocalipsa 19.10

Lucrurile pe care le cerem în rugăciunile noastre sunt ele întărite,confirmate de Domnul Isus şi vrea El să-Şi pună pecetea peste ele înaintea Tatălui?

Când cerem nu ca să risipim,când mijlocim pentru alţii,când cerem după voia Tatălui Ceresc, pe care El ne-o descoperă prin Cuvântul Scripturii şi prin Duhul Sfânt,noi  căpătăm ceea ce cerem de la Tatăl,prin harul şi îndurerea Lui pe care le-a pus în Fiul Său,Isus Mântuitorul lumii şi Răsplata noastră veşnică.

Slăvit să fie în veci Domnul şi Dumnezeul nostru Isus Hristos !

 

Amin!

Din aceeasi categorie
error: Content is protected !!